Medlemsvilkår

BALANSEN MEDLEMSVILKÅR – GYLDIG FRA 01.01.17

Ved tegning av medlemskontrakt gjelder følgende medlemsvilkår:

 

1. Medlemskap ved Balansen

Du som tegner medlemskontrakt er benevnt som medlem.

Aldersgrense for treningsmedlemskap er 16 år. Aldersgrense for premium- og exclusivemedlemskap er 18 år. Personer mellom 16 og 18 år som ønsker å bli medlem, trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.

2. Tegning av medlemskontrakt

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstiden har utløpt, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom ikke medlemmet selv sier opp avtalen– se pkt 8 om oppsigelse.

Ved nedgradering av medlemskap eller endring av avtale til bedriftsavtale, binder medlemmet seg for 12 nye betalende måneder. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap og medlemmet betaler ordinær medlemsavgift fra tidspunktet for overgangen.

3. Betalingsbetingelser

Medlemsavgiften er basert på at betaling skjer ved bruk av Avtalegiro. Ved betaling med faktura vil fakturagebyr på 59,- komme i tillegg. Medlemmet betaler medlemsavgift for de to første månedene og innmeldingsavgift ved tegning av avtale. Betaling skjer direkte i resepsjonen ved innmelding eller ved mottatt faktura. Forskutterte beløp vil ikke bli trukket fra konto. Medlemsavgiften betales uavhengig av medlemmets bruk av senteret. Prisen gjelder i 12 måneder lik avtalens bindingstid. Ved endring av medlemsavgiften skal medlemmet varsles minimum en måned før prisendringen trer i kraft. Prisendring vil ikke forekomme i bindingstiden.

4. Avtalegiro

Avtalegiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet. Den månedlige medlemsavgiften belastes medlemmets konto den 25. i hver måned og gjelder medlemsavgift for påfølgende måned. Dersom fullmakt til Avtalegiro blir tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt, og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode.

Balansen sender signert kontrakt for Avtalegiro til BBS for å etablere automatisk trekk av månedlig avgift fra Balansen. Det er medlemmets plikt å aktivere avtalen. Det er ikke mulig å bytte betalingsform under bindingstiden. Har medlemmet valgt betaling av månedsavgift gjennom Avtalegiro, og medlemmet ikke har dekning på konto, sender senteret kravet for videre inndrivelse av inkassobyrå.

5. Frys av medlemskontrakten

En medlemskontrakt kan fryses av følgende årsaker:

 • Sykdom som er dokumentert med legeattest
 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å benytte seg av tilbudet på Balansen
 • Utstasjonering i jobb eller studier som er dokumentert

Frys skal søkes før neste betalingsperiode og gjelder fra første dag i måneden etter at søknad er levert.  Søknad om frys med dokumentasjon må være mottatt og godkjent før frysperioden kan tre i kraft. Frys av medlemskapet er ikke innvilget før man mottar skriftlig bekreftelse fra Balansen. Frys av medlemskontrakten innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.

6. Balansens plikter og rettigheter

Balansen

 • Vil foreta adgangskontroll og kontrollere medlemmets identitet
 • Vil tilrettelegge slik at tilbudet gir best mulig utbytte for medlemmet
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand
 • Kan bortvise medlemmer som opptrer uaktsomt eller ikke følger medlemsvilkårene
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstiden i samsvar med medlemmenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og lignende
 • Vil lagre all treningshistorikk i Wellness System (slike data leveres ikke ut til utenforstående)
 • Skal ved endring av bankkonto sørge for at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig avtalegiro fra riktig konto

7. Medlemmets plikter og rettigheter

Medlemmet

 • Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret
 • Skal til enhver tid følge anvisninger og regler som gjelder for senteret
 • Skal følge den informasjon som blir gitt gjennom ulike informasjonskanaler
 • Skal benytte personlig wellness-nøkkel ved trening på senteret
 • Kan ikke overdra sin personlige wellness-nøkkel til andre
 • Skal umiddelbart melde om mistet wellness-nøkkel til Balansens resepsjon og ny nøkkel blir utdelt mot innbetaling av kr 250,-
 • Plikter å gi skriftlig beskjed ved endring av adresse/flytting
 • Plikter å gi skriftlig beskjed ved endring av navn, bankkonto mm
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person

8. Oppsigelse

Oppsigelsesfristen er 1 måned og gjelder fra første dag i måneden etter at oppsigelsen er mottatt på senteret, per epost eller poststemplet. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før utløpet av den ellevte medlemsmåneden. Ved oppsigelse skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt og når siste betaling av medlemsavgift skal være. Dersom en slik bekreftelse ikke foreligger, må medlemmet selv ta kontakt med Balansen.

Balansen kan si opp medlemskontrakten med forutgående skriftlig varsel ved følgende brudd på medlemsavtalen:

 • Når medlemmet ikke kan fremvise gyldig legitimasjon/kontrakt for å dokumentere at de er innehaver av adgangsnøkkel/kort
 • Dersom medlemmet tas for tyveri fra senteret eller senterets medlemmer/kunder
 • Ved ikke oppfylt aldersgrense
 • Ved ikke betalt medlemsavgift i 2 måneder eller mer
 • Dersom medlemmets helsemessige tilstand er slik at denne kan skade medlemmet
 • Dersom medlemmet opptrer på en slik måte at senterets interesse og formål skades
 • Dersom medlemmet opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
 • Dersom regler(oppslått i senteret) ikke overholdes etter anmodning fra de ansatte

9. Personopplysninger

Medlemmet samtykker i at Balansen får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven, i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemskontrakten. Balansen vil gi informasjon via e-post og sms. Ved å oppgi e-post adressen og tilgang til bruk av sms samtykker medlemmet i at de kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra Balansen. Medlemmet kan reservere seg fra dette.

10. Ansvarsfraskrivelse

Balansen fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på person eller gjenstand som oppstår under eller som følge av opphold i senteret, tap og skade på klær og eiendeler. Dette gjelder med mindre senteret har opptrådt grovt uaktsom eller forsettelig.

11. Endrede medlemsvilkår

Balansen kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret og elektronisk. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskontrakten innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder bare ved vesentlige endringer.  

Utviklet av: Skar Webutvikling - Designet av: Furore design og kommunikasjon